Zákon o rybářství

Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb.

o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA, RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ

Hlava I
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

 1. Tento zákon upravuje
  • chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov vodních organizmů a ochranu jejich života a životního prostředí,
  • rybníkářství, výkon rybářského práva, vyhlašování, změnu a rušení rybářských revírů a jejich ochranu,
  • výkon státní správy v rybníkářství, při vyhlašování, změně a rušení rybářských revírů a při výkonu rybářského práva,
  • evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku, o lovu ryb na udici a evidenci o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,
  • ustanovení, zánik, pravomoce a odpovědnost rybářské stráže,
  • výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě a sankce za neplnění nebo porušení stanovených povinností,
  • podíl státu na úhradě nákladů na opatření přijatých ve veřejném zájmu,
  • ochranu mořských rybolovných zdrojů.
 2. Tímto zákonem není dotčena ochrana ryb a vodních organizmů při nakládání s vodami podle zvláštních právních předpisů.1)

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

 • rybářstvím chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva,
 • rybníkářstvím chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce nebo ve zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa, popřípadě produkce vodních organizmů nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro zarybňování rybářských revírů,
 • rybníkem vodní dílo,2) které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními,
 • zvláštním rybochovným zařízením sádky, rybí líhně, příkopové rybníčky, jiné vodní nádrže nebo chovná zařízení,
 • rybářským revírem část vodního útvaru povrchových vod3) o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organizmů, vyhlášená rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství podle § 19 až 24,
 • výkonem rybářského práva činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické osobě příslušným orgánem státní správy rybářství podle § 19 až 24, spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož i v užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu,
 • uzavřenou vodou vodní útvar povrchových vod,3) který není volně spojen s přítokem nebo odtokem, zejména mrtvé nebo odstavené rameno vodního toku, propadlina, zatopená umělá prohlubeň terénu, zbytková jáma po těžbě nerostů; za uzavřenou vodu se nepovažuje vodní útvar nebo jeho část, ve kterém je prováděna hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem,4)
 • vodním organizmem vodní živočich nebo vodní rostlina, která je zdrojem potravy ryb nebo je přirozenou součástí vodního prostředí,
 • pobřežním pozemkem pozemek tvořící břeh koryta vodního toku nebo pozemek sousedící s tímto korytem nebo břehem, jakož i pozemek tvořící břeh uzavřené vody nebo pozemek s ním sousedící,
 • lovem činnost směřující k ulovení ryby nebo vodního organizmu v rybníkářství anebo ulovení a přisvojení si ryby nebo vodního organizmu při výkonu rybářského práva za podmínek stanovených tímto zákonem,
 • chráněnou rybí oblastí vymezená část rybářského revíru, v níž je výkon rybářského práva omezen, popřípadě vyloučen za účelem vytvoření podmínek pro chov a ochranu ryb nebo pěstování a reprodukci vodních organizmů,
 • rybářským lístkem doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských revírech,
 • povolenkou k lovu doklad opravňující fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organizmů v příslušném rybářském revíru,
 • malou vodní nádrží vodní nádrž se sypanou hrází, jejíž objem po hladinu ovladatelného prostoru není větší než 2 000 000 m3 a jejíž největší hloubka nepřesahuje 9 m,
 • rybí obsádkou společenstvo ryb a vodních organizmů tvořené souborem jedinců nebo populací, obývajících v daném čase stejné vodní prostředí,
 • vodním prostředím soubor místních živých a neživých činitelů, které spoluvytvářejí místní životní prostředí ryb a vodních organizmů a splňují předpoklady a nároky charakteristické pro výskyt a život ryb a vodních organizmů ve vymezeném pro-storu,
 • hromadně účinnou metodou lovu způsob lovu ryb a vodních organizmů v rybníkářství pomocí všech druhů sítí, vrší, lov prováděný prostřednictvím manipulace s vodou, lov pomocí různě konstruovaného technického zařízení nebo lov do stálého lovícího zařízení,
 • vybraným druhem ryb bolen dravý, candát obecný, hlavatka obecná, jelec jesen, jelec tloušť, jeseter malý, kapr obecný, lín obecný, lipan podhorní, losos obecný, ostroretka stěhovavá, parma obecná, podoustev nosák, pstruh duhový, pstruh obecný, siven americký, sumec velký, štika obecná, úhoř říční, mník jednovousý a všechny druhy síhů,
 • nepůvodní rybou a nepůvodním vodním organiz-mem geograficky nepůvodní nebo geneticky nevhodná anebo neprověřená populace ryb a vodních organizmů, vyskytující se na území jednotlivého rybářského revíru v České republice méně než 3 po sobě následující generační populace,
 • hydrologickým pořadím řazení toků postupně od pramene po proudu, od toku nižšího řádu k vyššímu,
 • ochranou mořských rybolovných zdrojů pravidla dovozu mořských ryb a mořských živočichů do České republiky, jakož i výkon státního dozoru nad dodržováním těchto pravidel.

Hlava II
Rybníkářství, rybářský revír, chráněná rybí oblast a výkon rybářského práva

§ 3
Rybníkářství

 1. K rybníkářství je oprávněn vlastník rybníka nebo vlastník zvláštního rybochovného zařízení, popřípadě jejich nájemce na základě písemně uzavřené nájemní smlouvy s vlastníkem za účelem rybníkářství (dále jen “rybníkář”).
 2. V rybníkářství se lov provádí hromadně účinnou metodou lovu nebo na udici. Lov na udici může provádět rybníkář, popřípadě jím pověřené osoby.
 3. Rybníkářství může být omezeno, jen stanoví-li tak zvláštní právní předpis.5)
 4. Rybníkář je povinen vést evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství, o lovu ryb na udici a předkládat ji příslušnému orgánu státní správy rybářství podle § 19 až 24 (dále jen “příslušný rybářský orgán”) nejpozději do 30. dub-na následujícího kalendářního roku.
 5. Prováděcí právní přepis stanoví podrobnosti o
  • hromadně účinných metodách lovu ryb a vodních organizmů,
  • vedení evidence o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a o lovu ryb na udici.

§ 4
Rybářský revír

 1. Rybářský revír vyhlašuje na vodním toku,6) na rybníce nebo na uzavřené vodě svým rozhodnutím příslušný rybářský orgán; ten je oprávněn vyhlásit rybářský revír pouze v obvodu své územní působnosti. V případě pochybnosti, zda se jedná o uzavřenou vodu, rozhodne příslušný rybářský orgán.
 2. Při vyhlášení rybářského revíru vychází příslušný rybářský orgán z podmínek pro chov a podporu života ryb.
 3. Rybářský revír se vyhlašuje
  • na žádost vlastníka rybníka,
  • na žádost vlastníka pozemku, na němž se nachází uzavřená voda; je-li vlastníků nebo spoluvlastníků těchto nemovitostí více, vyhlásí příslušný rybářský orgán rybářský revír na základě žádosti všech vlastníků nebo všech spoluvlastníků nebo osoby pověřené všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky k podání žádosti o vyhlášení rybářského revíru nebo na základě žádosti nájemce uvedených nemovitostí, prokáže-li žadatel, že písemně uzavřel nájemní vztah za účelem výkonu rybářského práva k uvedeným nemovitostem s vlastníkem nebo všemi vlastníky anebo všemi spoluvlastníky uvedených nemovitostí,
  • z vlastního podnětu příslušného rybářského orgánu na vodním toku nebo na uzavřené vodě nalézající se na pozemku vlastníků nebo spoluvlastníků uvedených pod písmenem b) v případě, že se vlastníci nebo spoluvlastníci nedohodli na podání žádosti o vyhlášení rybářského revíru ani do 30 dnů od doručení výzvy příslušného rybářského orgánu k uzavření takové dohody; touto výzvou není zahájeno správní řízení.
 4. Ministerstvo zemědělství (dále jen “ministerstvo”) na požádání příslušného rybářského orgánu přidělí vyhlašovanému rybářskému revíru číslo rybářského revíru.
 5. V rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru se kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede i název rybářského revíru, číslo rybářského revíru, výměra vodní plochy a umístění rybářského revíru, zda se jedná o revír pstruhový nebo mimopstruhový. V rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru na vodním toku se uvede i číslo hydrologického pořadí a údaj o říčních kilometrech odvozený ze základní mapy České republiky v měřítku 1:50 000. V rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru, popřípadě v rozhodnutí o vyhlášení chráněné rybí oblasti se vymezí hranice příslušného rybářského revíru nebo chráněné rybí oblasti a současně stanoví povinnost osobě, které byl výkon rybářského práva povolen podle § 9 (dále jen “uživatel rybářského revíru”), vyznačit v přírodě tyto hranice a způsob jejich vyznačení.
 6. Příslušný rybářský orgán může změnit rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru, změní-li se podmínky rozhodné pro vyhlášení příslušného rybářského revíru nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro chov a podporu života ryb v příslušném rybářském revíru. Změna rozhodnutí může být provedena z vlastního podnětu příslušného rybářského orgánu nebo na žádost uživatele příslušného rybářského revíru nebo vlastníka rybníka nebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda. Pro vyhlášení případných změn rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru nebo rozhodnutí o zrušení rybářského revíru platí ustanovení odstavců 1 až 3.
 7. Příslušný rybářský orgán rozhodne o zrušení rybářského revíru
  • z vlastního podnětu,
   1. poklesne-li výměra souvislé vodní plochy v rybářském revíru pod 500 m2, nebo
   2. zaniknou-li podmínky pro chov anebo podmínky podporující život ryb v rybářském revíru,
  • na základě žádosti osob uvedených v odstavci 3 písm. a) nebo b).
 8. Rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru podle odstavce 3 písm. c), rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru a rozhodnutí o zrušení rybářského revíru se doručuje veřejnou vyhláškou tak, že příslušný rybářský orgán zajistí vyvěšení rozhodnutí po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu kraje, ve kterém se rybářský revír nachází; nachází-li se rybářský revír na území více krajů, vyvěšuje se rozhodnutí na úředních deskách všech krajských úřadů krajů, ve kterých se rybářský revír nachází. Je-li rozhodnutí vyvěšeno na úředních deskách více krajských úřadů, je dnem doručení poslední den této lhůty u rozhodnutí vyvěšeného nejpozději.
 9. Stejnopis rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru anebo rozhodnutí o zrušení rybářského revíru vydaného podle odstavců 1, 6 nebo 7 zašle příslušný rybářský orgán do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci ministerstvu.
 10. Podnájem rybářského revíru je zakázán. Za podnájem rybářského revíru se nepovažuje pověření nižší organizační složky uživatele rybářského revíru výkonem některých činností souvisejících s výkonem rybářského práva touto osobou.
 11. Podrobnosti stanovení rybářského revíru, vymezení hranic rybářského revíru nebo chráněné rybí oblasti a způsob jejich vyznačení v přírodě stanoví prováděcí právní předpis.

§ 5
Chráněná rybí oblast

 1. Příslušný rybářský orgán po projednání s uživatelem rybářského revíru může svým rozhodnutím vyhlásit část příslušného rybářského revíru, popřípadě celý rybářský revír za chráněnou rybí oblast, přičemž v rozhodnutí stanoví, které ryby nebo vodní organiz-my mají být předmětem ochrany; dále stanoví zdroje a způsob vysazování těchto ryb, popřípadě vodních organizmů a podmínky pro jejich chov a lov v příslušném rybářském revíru.
 2. V chráněné rybí oblasti může být omezen nebo zakázán lov ryb nebo vodních organizmů.
 3. Podrobnosti o vyhlašování, změně a rušení chráněných rybích oblastí a podrobnosti týkající se předmětu ochrany, zdroje, způsobu a místa vysazování ryb a vodních organizmů podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 6
Výkon rybářského práva

 1. Rybářské právo lze vykonávat pouze v rybářském revíru. Uživatel rybářského revíru nemá právo povolit výkon rybářského práva jiné osobě.
 2. Výkon rybářského práva povolí na dobu 10 let příslušný rybářský orgán osobě, která splňuje podmínky pro řádný výkon rybářského práva stanovené tímto zákonem (§ 8 odst. 5); povolení výkonu rybářského práva podléhá správnímu poplatku.7)
 3. Osobou oprávněnou k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva (dále jen “žadatel”) je
  • v rybářském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. a) a b)
   1. vlastník rybníka,
   2. vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda,
   3. osoba pověřená všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem, je-li vlastníků nebo spoluvlastníků nemovitostí uvedených v § 4 odst. 3 písm. b) více,
   4. nájemce nemovitosti, na níž je vyhlášen rybářský revír podle § 4 odst. 3 písm. a) nebo b), prokáže-li, že uzavřel nájemní vztah za účelem výkonu rybářského práva s vlastníkem nebo všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky nemovitosti uvedené v bodu 1 nebo 2,
  • v rybářském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. c)
   1. občan České republiky nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České repub-liky,
   2. právnická osoba, která má sídlo na území České republiky,
   3. občan Evropské unie nebo právnická osoba, která je usazena ve státech Evropské unie.
 4. Nedohodnou-li se všichni vlastníci, popřípadě spoluvlastníci nemovitostí uvedených v § 4 odst. 3 písm. b) na pověření určité osoby k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva ani do 30 dnů od doručení výzvy příslušného rybářského orgánu k uzavření takové dohody, rozhodne o povolení výkonu rybářského práva příslušný rybářský orgán ve výběrovém řízení (§ 9 odst. 2).

§ 7
Výkon rybářského práva v hraničních vodách

Výkon rybářského práva v hraničních vodách8) podléhá právní úpravě obsažené v příslušné mezinárodní smlouvě, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv; neupravuje-li tato smlouva výkon rybářského práva, platí příslušná ustanovení tohoto zákona.


Řízení o povolení výkonu rybářského práva § 8

 1. Žádost o povolení výkonu rybářského práva (dále jen “žádost”) musí obsahovat tyto náležitosti
  • označení a číslo rybářského revíru,
  • jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele, jde-li o fyzickou osobu,
  • obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu,
  • návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce,
  • návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru,
  • jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržených za rybářského hospodáře a jeho zástupce,
  • prokázání bezúhonnosti výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo z jiné obdobné evidence ne starším 3 měsíců, je-li žadatelem o povolení výkonu rybářského práva fyzická osoba, jakož i prokázání bezúhonnosti osoby navržené za rybářského hos-podáře nebo zástupce rybářského hospodáře a nebo u člena statutárního orgánu právnické osoby,
  • zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení,
  • návrh žadatele na jeho vypořádání se s původním uživatelem rybářského revíru,
  • datum podání žádosti.
 2. Právnická osoba k žádosti přiloží též doklad osvědčující její registraci příslušným orgánem.
 3. Je-li žadatelem osoba pověřená všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, na kterém byl vyhlášen rybářský revír, přiloží k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva též dohodu všech vlastníků nebo všech spoluvlastníků uvedených nemovitostí o pověření žadatele, jako osoby oprávněné k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem.
 4. Je-li žadatelem nájemce rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, předloží k žádosti doklad, že uzavřel nájemní vztah k uvedené nemovitosti za účelem výkonu rybářského práva s vlastníkem nebo všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky.
 5. Příslušný rybářský orgán povolí výkon rybářského práva žadateli, který
  • dosáhl věku 18 let,
  • je plně způsobilý k právním úkonům,
  • prokázal svoji bezúhonnost [odstavec 1 písm. g)],
  • navrhl osoby způsobilé na funkce rybářského hos-podáře a jeho zástupce,
  • je způsobilý zajistit potřebnou úroveň péče o příslušný rybářský revír,
  • se zaváže zpřístupnit příslušný rybářský revír dalším držitelům povolenek k lovu,
  • předložil zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení,
  • předložil návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru,
  • se zaváže vypořádat se s původním uživatelem rybářského revíru.
 6. Ten, jemuž byl povolen výkon rybářského práva, je povinen vypořádat se s předcházejícím uživatelem rybářského revíru v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

§ 9

 1. V případě, že o výkon rybářského práva v rybářském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. a) nebo b) požádá osoba uvedená v § 6 odst. 3 písm. a), povolí výkon rybářského práva svým rozhodnutím příslušný rybářský orgán této osobě.
 2. V případě, že o výkon rybářského práva v rybářském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. c) požádá žadatel nebo více žadatelů včetně spoluvlastníků nemovitostí uvedených v § 4 odst. 3 písm. b), kteří se nedohodli na pověření určité osoby k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva (§ 6 odst. 4), povolí příslušný rybářský orgán výkon rybářského práva na základě výběrového řízení tomu žadateli, který nejlépe splňuje podmínky pro povolení výkonu rybářského práva a na území národních parků nejlépe splňuje podmínky odpovídající jejich poslání. Na toto řízení se nevztahuje správní řád.
 3. Výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva vypisuje příslušný rybářský orgán nejpozději 30 dnů přede dnem jeho konání. Příslušný rybářský orgán zajistí vypsání výběrového řízení s uvedením podmínek pro povolení výkonu rybářského práva na úřední desce krajského úřadu a na internetových stránkách kraje, v jehož obvodu působnosti se rybářský revír nachází.
 4. Účastníky výběrového řízení podle odstavce 2 jsou osoby, které podaly přihlášku do výběrového řízení o povolení výkonu rybářského práva a správce vodního toku.6) Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat náležitosti žádosti o povolení výkonu rybářského práva uvedené v § 8 odst. 1.
 5. Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského práva kraj, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovisko nejméně tříčlenné komise jmenované hejtmanem kraje.
 6. Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského práva ministerstvo, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovisko nejméně tříčlenné komise jmenované ministrem zemědělství.
 7. Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského práva Ministerstvo životního prostředí, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovisko nejméně tříčlenné komise jmenované ministrem životního prostředí.
 8. Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského práva Ministerstvo obrany, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovis-ko nejméně tříčlenné komise jmenované ministrem obrany.
 9. Výsledek výběrového řízení podle odstavce 2 písemně oznámí příslušný rybářský orgán do 15 dnů ode dne ukončení výběrového řízení všem účastníkům výběrového řízení.
 10. Námitky k výsledku výběrového řízení podle odstavce 2 může účastník výběrového řízení uplatnit písemně do 15 dnů od doručení oznámení podle odstavce 9.
 11. Příslušný rybářský orgán uvědomí o po- daných námitkách účastníka výběrového řízení, kterému byl výkon rybářského práva povolen.
 12. Je-li příslušným rybářským orgánem ve výběrovém řízení kraj, rozhoduje o těchto námitkách příslušný hejtman kraje. Je-li příslušným rybářským orgánem ve výběrovém řízení ministerstvo, Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo obrany, rozhoduje o námitkách příslušný ministr. O námitkách se rozhodne do 60 dnů od jejich doručení orgánu, který výkon rybářského práva povolil. Na řízení o námitkách proti výsledku výběrového řízení se nevztahuje správní řád.
 13. Pokud se námitce nevyhoví, potvrdí orgán oprávněný rozhodovat o námitkách podle odstavce 12 výsledek výběrového řízení. Pokud se námitce vyhoví, zruší tento orgán výsledek výběrového řízení a vypíše nové výběrové řízení.
 14. Příslušný rybářský orgán může změnit rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vydané podle odstavce 1, změní-li se podmínky uvedené v rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva.
 15. Stejnopis rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vydaného podle odstavce 1 nebo stejnopis rozhodnutí o změně rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vydaného podle odstavce 14 anebo stejnopis rozhodnutí o odnětí výkonu rybářského práva vydaného podle § 10 zašle příslušný rybářský orgán ministerstvu do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci; stejnopis oznámení o povolení výkonu rybářského práva vydaného podle odstavce 2 zašle příslušný rybářský orgán ministerstvu po uplynutí 35 dnů ode dne ukončení výběrového řízení.

§ 10
Odnětí a zánik výkonu rybářského práva

 1. Příslušný rybářský orgán odejme povolení výkonu rybářského práva svým rozhodnutím
  • zjistí-li, že uživatel rybářského revíru závažným způsobem porušuje své povinnosti, zejména podmínky pro povolení výkonu rybářského práva, za nichž mu byl výkon rybářského práva povolen,
  • ukáže-li se dodatečně, že uživatel rybářského revíru nesplňoval podmínky pro účast ve výběrovém řízení nebo podmínky pro povolení výkonu rybářského práva,
  • skončí-li vlastnický nebo nájemní vztah osoby k rybníku nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda,
  • zanikne-li rybník nebo vodní tok nebo uzavřená voda, na nichž byl rybářský revír vyhlášen,
  • na základě žádosti uživatele rybářského revíru,
  • na základě žádosti vlastníka rybníka nebo vlastníka nebo všech vlastníků nebo všech spoluvlastníků pozemku, na němž se uzavřená voda nachází.
 2. Výkon rybářského práva zanikne uplynutím doby, na kterou byl povolen, zemře-li fyzická osoba nebo zanikne-li právnická osoba, které byl výkon rybářského práva povolen, bez právního nástupce.

§ 11
Hospodaření v rybářském revíru

 1. Příslušný rybářský orgán stanoví v rozhodnutí nebo v oznámení o povolení výkonu rybářského práva pro každý rybářský revír
  • rybářského hospodáře a jeho zástupce,
  • způsob hospodaření, přičemž dbá o zachování a rozvoj původní rybí obsádky,
  • postup zarybňování podle druhu, počtu a věkových kategorií vysazovaných ryb,
  • maximální počty vydávaných povolenek k lovu.
 2. Příslušný rybářský orgán může svým rozhodnutím v případě zjištění přemnožení nebo zeslabení populace daného druhu ryb povolit výjimku z obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy ryb, z obecně stanovených dob jejich hájení a z obecných stanovených způsobů lovu.
 3. Uživatel rybářského revíru odpovídá za to, že chov a lov ryb, popřípadě pěstování a lov vodních organizmů v rybářském revíru je prováděn v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.
 4. Uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami a hospodářskými ukazateli, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen.
 5. Uživatel rybářského revíru pověří neprodleně rybářského hospodáře vedením evidence o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku a evidence o vydání povolenek k lovu v rybářském revíru.
 6. Rybářský hospodář je povinen vést evidenci o hospodaření podle odstavce 5 a předkládat ji na požádání ke kontrole příslušnému rybářskému orgánu.
 7. Evidenci o hospodaření v rybářském revíru a o dosaženém hospodářském výsledku za uplynulý kalendářní rok je uživatel rybářského revíru povinen předložit příslušnému rybářskému orgánu do 30. dubna následujícího kalendářního roku.
 8. Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí.
 9. Vlastník nebo uživatel pobřežního pozemku je povinen strpět označení rybářského revíru, popřípadě chráněné rybí oblasti.
 10. Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti
  • pro posuzování předpokladů pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce,
  • pro určování rybářských organizací a škol, na nichž je rybářství povinným vyučovacím předmětem a které mohou být pověřeny organizací zkoušek na rybářské hospodáře a jejich zástupce,
  • pro stanovování způsobu hospodaření s ohledem na zachování a rozvoj původní rybí obsádky, postupu zarybňování, pro stanovování maximálních počtů vydávaných povolenek k lovu, jakož i pro stanovování důvodných výjimek z obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy ryb a z obecně stanovených dob jejich hájení (odstavce 1 a 2),
  • o způsobu vedení evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru,
  • o způsobu vyznačení hranic rybářského revíru, popřípadě hranic chráněné rybí oblasti.

§ 12
Ochrana rybníkářství a výkonu rybářského práva

 1. Rybníkářství a výkon rybářského práva nesmí být v rozporu se zvláštními právními předpisy.1)
 2. Povinnosti vlastníka rybníka a jiného vodního díla v oblasti péče o vodní dílo, památkové péče a ochrany přírody stanovené zvláštními právními předpisy9) nejsou tímto zákonem dotčeny.
 3. Stát může poskytnout finanční prostředky k úhradě nákladů na opatření ve veřejném zájmu, zejména pro podporu
  • mimoprodukčních funkcí rybníků a malých vodních nádrží,
  • obnovy a udržování původních druhů ryb zajišťujících přírodní rozmanitost,
  • výstavby a rekonstrukce zvláštních rybochovných zařízení,
  • výstavby rybích přechodů.
 4. Finanční prostředky na opatření ve veřejném zájmu poskytuje stát rybníkářům, správcům vodních toků, vlastníkům vodních děl nebo uživatelům rybářských revírů; na finanční prostředky není právní nárok.
 5. Vláda každoročně předloží Poslanecké sněmovně návrh závazných pravidel o poskytování finačních prostředků a způsobu kontroly jejich užití (odstavce 3 a 4) jako přílohu návrhu státního rozpočtu pro příslušný kalendářní rok.
 6. Povolení k vypouštění nepůvodních druhů ryb a vodních organizmů se řídí zvláštním právním předpisem.10)
 7. Rybníkář a uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti vod11)a aby neporušoval právem chráněné zájmy jiných osob.
 8. Rybníkář a uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit tak, aby nebyla ohrožena rybí obsádka, zarybnění navazujícího rybářského revíru a rybníkářství přímo navazující na rybářský revír.
 9. Osoba nakládající s povrchovými vodami je povinna nenarušovat ochranu ryb a vodních organiz-mů, popřípadě zdrojů jejich potravy. Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování, zraňování nebo rušení ryb a vodních organizmů a poškozování jejich životních podmínek.
 10. Je zakázáno poškozovat nebo ničit rybářská zařízení nebo jejich části, nebo zařízení určená k jejich ochraně, označení nebo vybavení.
 11. Za škodu způsobenou na rybí obsádce v rybářském revíru nebo na rybníku nebo ve zvláštních rybochovných zařízeních odpovídá osoba, která ji způsobila. K vymáhání škody je oprávněn uživatel rybářského revíru nebo rybníkář.
 12. Vlastník, popřípadě uživatel pozemku zaplaveného při povodni není oprávněn na tomto pozemku lovit ryby a nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru. Jestliže uživatel rybářského revíru neučinil do 7 dnů po opadnutí vody opatření k záchraně takovýchto ryb, je vlastník, popřípadě uživatel pozemku, na kterém voda zůstala, oprávněn si tyto ryby ponechat. Uživatel rybářského revíru je povinen uhynulé ryby ze zaplaveného pozemku neprodleně odstranit.

Hlava III
Lov
§ 13

 1. Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybníkářství pouze způsobem uvedeným v § 3 odst. 2 a v rybářském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.
 2. Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje
  • používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
  • používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
  • užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.
 3. V rybářských revírech se zakazuje lov
  • vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,
  • vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb,
  • mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,
  • za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě,
  • z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,
  • v plavebních komorách,
  • v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,
  • ze silničních a železničních mostů,
  • v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod,
  • ryb do slupů, vrší,
  • v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.
 4. Ministerstvo je oprávněno na základě žádosti uživatele rybářského revíru nebo rybníkáře povolovat výjimku z odstavce 2 písm. a), neexistuje-li žádné jiné uspokojivé řešení pro odstranění negativního vlivu vodního prostředí.
 5. Příslušný rybářský orgán je oprávněn povolovat výjimky z odstavce 2 písm. b) a c) a z odstavce 3 písm. a) a b), k chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech. Zásady pro udělování výjimek ze zakázaných způsobů lovu stanoví prováděcí právní předpis.
 6. Lov ryb pomocí elektrického proudu je povolen pouze při splnění bezpečnostních předpisů. Osoba obsluhující elektrické zařízení musí mít u sebe povolení k takovémuto lovu a doklady opravňující použití elektrického zařízení, stanovené zvláštním právním předpisem.12)
 7. Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.
 8. Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.7)
 9. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence k lovu uživatel rybářského revíru označí držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
 10. Ministerstvo může ve výjimečných případech vydat na žádost zvláštní povolenku k lovu, která opravňuje k lovu ryb v rybářských revírech vyhlášených příslušným rybářským orgánem. Povolenka nahrazuje i rybářský lístek a je vydávána za úplatu. Na vydání této povolenky k lovu se nevztahuje správní řád.
 11. Prováděcí právní předpis stanoví
  • kvalifikační předpoklady pro vydání rybářského lístku, vzor formuláře a dobu platnosti rybářského lístku,
  • důvody odepření vydání rybářského lístku a jeho odebrání,
  • způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb,
  • denní doby lovu ryb v kalendářním roce,
  • povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití,
  • vzor formuláře povolenky k lovu,
  • doby hájení ryb.

Hlava IV
Rybářská stráž
§ 14

 1. Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících je uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící na rybochovném zařízení oprávněn navrhnout rybářskou stráž. Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby. Ten vede evidenci všech rybářských stráží, které byly ustanoveny v obvodu jeho působnosti. Příslušný rybářský orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže. Subjekt, který rybářskou stráž ustanovil či ji vede v evidenci, je oprávněn nejméně jednou za 5 let ověřovat náležitosti, na základě kterých byl souhlas udělen, včetně kvalifikačních požadavků.
 2. Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která
  • je starší 21 let,
  • splňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7),
  • je způsobilá k právním úkonům,
  • je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže,
  • prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících právních předpisů,
  • složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění: “Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži”.
 3. Za zdravotně způsobilou se považuje osoba, jejíž zdravotní stav nevylučuje pobyt v přírodě a nevylučuje pohyb v nerovném terénu, dále osoba, která nemá sníženou schopnost orientace, nemá závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými onemocněními, včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním nebo závažnou poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, která omezují nebo vylučují výkon funkce rybářské stráže.
 4. Zdravotní způsobilost rybářské stráže zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je rybářská stráž registrována k léčebné péči; pokud má tato stráž postavení zaměstnance, pak lékař zařízení závodní preventivní péče.13)
 5. Posudek o zdravotní způsobilosti rybářské stráže lze použít pro účely, pro které byl vydán, jen do doby 3 měsíců od jeho vydání posuzujícím lékařem. Časová platnost posudku je omezena na dobu 5 let ode dne jeho vydání, pokud změna zdravotního stavu nevede ke změně zdravotní způsobilosti před uplynutím této doby.
 6. Fyzická osoba, která byla ustanovena rybářskou stráží, je veřejným činitelem podle zvláštního právního předpisu.14)
 7. Za splnění podmínky bezúhonnosti fyzické osoby pro rybářskou stráž se považuje předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo z jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců a předložení čestného prohlášení, jímž dosvědčí, že na úseku rybářství nebyla uznána vinnou ze spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, aniž jí byla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona.
 8. Na řízení o ustanovování a zrušení ustanovení rybářské stráže se nevztahuje správní řád.
 9. Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování a vzor služebního odznaku a průkazu rybářské stráže.

§ 15
Zánik ustanovení rybářské stráže

 1. Ustanovení rybářskou stráží zaniká
  • zánikem rybářského revíru, pro který byla rybářská stráž ustanovena,
  • zánikem výkonu rybářského práva uživatele rybářského revíru, který rybářskou stráž navrhl,
  • zrušením ustanovení rybářské stráže příslušným rybářským orgánem,
  • dnem doručení oznámení rybářské stráže příslušnému rybářskému orgánu o skončení výkonu rybářské stráže,
  • úmrtím osoby ustanovené za rybářskou stráž.
 2. Příslušný rybářský orgán ustanovení rybářské stráže zruší, pokud fyzická osoba přestala tuto funkci vykonávat nebo splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. b) až e) nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů. Příslušný rybářský orgán může ustanovení rybářské stráže zrušit na návrh uživatele rybářského revíru nebo z vlastního podnětu z důvodu závažného nebo opakovaného porušení zákona rybářskou stráží.
 3. Osoba, u níž ustanovení rybářskou stráží zaniklo podle odstavce 1 písm. a) až d), nebo bylo zru-šeno její ustanovení rybářskou stráží podle odstavce 2, je povinna neprodleně odevzdat příslušnému rybářskému orgánu služební odznak a průkaz rybářské stráže.

§ 16
Oprávnění rybářské stráže

Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

 • kontrolovat
  1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,
  2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
  3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
  4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,
  5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;
 • požadovat
  1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
  2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
  3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
 • zadržet
  1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
  2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
 • vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném, a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;
 • ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.

§ 17

 1. Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
  • nosit služební odznak na viditelném místě,
  • prokazovat se průkazem rybářské stráže,
  • kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
  • zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
  • oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny15) nebo Policii České republiky.16)
 2. Rybářská stráž je povinna oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností všechny změny týkající se podmínek uvedených v § 14 odst. 2 písm. b) až e).

§ 18

 1. Odpovědnost za škodu způsobenou rybářskou stráží v souvislosti s výkonem její činnosti podle tohoto zákona a náhradu škody upravuje zvláštní zákon.17)
 2. Náhrada škody se neposkytne, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok rybářské stráže vyvolala, pokud rybářská stráž při takovém zákroku nepřekročila svá oprávnění.
 3. Utrpí-li rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona škodu na zdraví, náleží jí náhrada škody podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů.18)
 4. Utrpí-li rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona škodu na věcech, náleží jí náhrada škody. Náhrada škody se poskytne podle zvláštního právního předpisu.19)
 5. Náhradu škody, kterou způsobila nebo utrpěla rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona, poskytne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který ustanovil rybářskou stráž, s jejímž výkonem činnosti podle tohoto zákona vznik škody souvisí.
 6. Ustanovení o odpovědnosti za škodu se vztahují také na osobu, která škodu způsobila, nebo utrpěla v souvislosti s pomocí poskytnutou rybářské stráži při výkonu činnosti podle tohoto zákona nebo na její žádost anebo s jejím vědomím. Náhrada škody se poskytuje podle zvláštních právních předpisů.18),19) Náhradu škody poskytuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rybářskou stráž ustanovil.

Hlava V
Orgány státní správy rybářství
§ 19

Orgány vykonávající státní správu rybářství podle tohoto zákona jsou

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností,
 • městská část hlavního města Prahy určená statutem hlavního města Prahy,
 • kraje v přenesené působnosti,
 • ministerstvo,
 • Ministerstvo životního prostředí,
 • správy národních parků,
 • Ministerstvo obrany,
 • celní orgány.

§ 20
Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti (§ 14 odst. 1).
 2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává a odebírá rybářské lístky.

§ 21
Kraj v přenesené působnosti

 1. Krajský úřad vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír, který se nachází v obvodu jeho působnosti (§ 4 odst. 1, 6 a 7), s výjimkou rybářského revíru vyhlašovaného podle § 22 odst. 2, § 23 odst. 1 a § 24 odst. 2.
 2. Krajský úřad v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 1 a na rybníku v rybníkářství, který se nachází v obvodu jeho působnosti,
  • povoluje výkon rybářského práva (§ 8),
  • odnímá výkon rybářského práva (§ 10),
  • kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosažených hospodářských výsledcích ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,
  • vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,
  • na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce,
  • vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hos-podaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,
  • projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31),
  • při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.20)
 3. Krajský úřad vyvěšuje na úřední desce rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru [§ 4 odst. 3 písm. c)], rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru nebo rozhodnutí o zrušení rybářského revíru, který se nachází v obvodu jeho působnosti.
 4. Na území hlavního města Prahy projednávají přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31) městské části hlavního města Prahy.

§ 22
Ministerstvo

 1. Ústředním orgánem státní správy rybářství, s výjimkou území národních parků21) a vojenských újezdů,22) je ministerstvo.
 2. Ministerstvo vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír v případě, že se rybářský revír nachází na území více krajů, na území, v nichž se nacházejí hraniční vody,8) a to i na území národních parků a vojenských újezdů a pro potřeby státních podniků na jimi spravovaném území. Stanovuje nebo upravuje závazné hospodářské ukazatele rybářského revíru.
 3. Ministerstvo v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 2 a na rybníku v rybníkářství, který se nachází na území více krajů nebo na území, jímž probíhají hraniční vody, nebo na území objektů důležitých pro obranu státu
  • povoluje výkon rybářského práva (§ 8),
  • odnímá výkon rybářského práva (§ 10),
  • kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,
  • vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,
  • na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce,
  • projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31),
  • při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.20)
 4. Ministerstvo v rybářských revírech na území republiky
  • vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hos-podaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,
  • uděluje výjimky z doby hájení ryb, nejmenší lovné délky, denní doby lovu a rybolovných metod na revírech, kde je prvoinstančním orgánem, a též v případě, že žádost bude vztažena na revíry na území více správních celků.
 5. Ministerstvo vede centrální evidenci hlášení o dosažených hospodářských výsledcích v rybníkářství a při výkonu rybářského práva v rybářských revírech v České republice.
 6. Ministerstvo vede evidenci všech
  • rozhodnutí o vyhlášení rybářských revírů (§ 4 odst. 1),
  • rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářských revírů (§ 4 odst. 6),
  • rozhodnutí o zrušení rybářských revírů (§ 4 odst. 7),
  • rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva (§ 9 odst. 1),
  • oznámení o povolení výkonu rybářského práva na základě výběrového řízení (§ 9 odst. 2).
 7. Ministerstvo rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí vydanému krajským úřadem.
 8. Ministerstvo ve spolupráci s celními orgány, Ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí vykonává dozor nad dovozem mořských ryb a mořských živočichů uvedených v § 26 do České republiky a nad jejich tranzitem přes Českou republiku.
 9. Ministerstvo může pověřit právnické osoby se sídlem na území České republiky výkonem některých činností na úseku rybářství v oblasti výchovy a výuky, pokud se prokáže, že tyto osoby splňují podmínky a odborné předpoklady k řádnému výkonu takovýchto činností stanovené prováděcím právním předpisem.
 10. Ministerstvo je oprávněno vykonávat dozor, jak jsou plněny úkoly pověřenými právnickými osobami na úseku rybářství.

§ 23
Ministerstvo životního prostředí

 1. Ústředním orgánem státní správy rybářství na území národních parků21) je Ministerstvo životního prostředí, které
  • vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry (§ 4 odst. 1, 6 a 7),
  • povoluje výkon rybářského práva (§ 8),
  • odnímá výkon rybářského práva (§ 10),
  • kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosaženém hospodářském výsledku ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,
  • vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,
  • na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce,
  • vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hos-podaří způsobem stanoveným správou národního parku a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,
  • při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.20)
 2. Správa národního parku na území národního parku
  • na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti (§ 14 odst. 1),
  • projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31).
 3. Ministerstvo životního prostředí vykonává dozor nad dovozem živých ryb a jiných vodních organizmů chráněných ve smyslu mezinárodních dohod (CITES) do České republiky a nad jejich tranzitem přes Českou republiku.

§ 24
Ministerstvo obrany

 1. Ústředním orgánem státní správy rybářství na území vojenských újezdů22) je Ministerstvo obrany.
 2. Ministerstvo obrany vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry na území vojenských újezdů (§ 4 odst. 1, 6 a 7).
 3. Ministerstvo obrany v rybářských revírech vyhlášených podle odstavce 2 a na rybníku v rybníkářství, který se nachází na území vojenských újezdů,
  • povoluje výkon rybářského práva (§ 8),
  • odnímá výkon rybářského práva (§ 10),
  • kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosaženém hospodářském výsledku ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,
  • vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,
  • na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce,
  • na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží v obvodu své působnosti (§ 14 odst. 1),
  • vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hos-podaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,
  • projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31),
  • při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.20)

§ 25
Služební stejnokroj

Zaměstnanci orgánů státní správy rybářství jsou povinni při výkonu svých funkcí nosit jednotný služební stejnokroj včetně služebního odznaku. Podrobnosti o služebním stejnokroji a služebním odznaku stanoví prováděcí právní předpis.


Hlava VI
Ochrana mořských rybolovných zdrojů
§ 26

 1. Druhy mořských ryb a mořských živočichů stanovené právními předpisy Evropských společenství o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu lze uvádět na trh jen v souladu s těmito předpisy.23)
 2. Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy upravující
  • podmínky dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů,24)
  • ochranu antarktických mořských živých zdrojů,25)
  • ochranu antarktických mořských živočichů.26)

§ 27

 1. Při dovozu, popřípadě tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů podle § 26 je celní dohled prováděn ve spolupráci s pohraniční veterinární kontrolou.27)
 2. Dovozce, popřípadě průvozce mořských ryb nebo mořských živočichů podle § 26 je povinen nejpozději do 24 hodin před celní kontrolou oznámit dovoz, popřípadě tranzit pohraniční veterinární stanici a celnímu úřadu.

§ 28

 1. Při dovozu, popřípadě tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů uvedených v § 26 musí účetní doklady, dodávkové listy a jiné dopravní nebo průvodní doklady, týkající se těchto mořských ryb nebo mořských živočichů obsahovat označení druhu, množství, velikosti, popřípadě stanovené minimální velikosti mořské ryby nebo mořského živočicha.
 2. Při dovozu, popřípadě tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů poskytuje fyzická nebo právnická osoba údaje podle příslušných právních předpisů Evropských společenství celnímu úřadu, který provádí jejich sběr a takto shromážděné údaje předává prostřednictvím Ministerstva financí ministerstvu a Českému statistickému úřadu.

§ 29

 1. Dozor nad ochranou mořských rybolovných zdrojů vykonává ministerstvo ve spolupráci s celními orgány, a pokud jde o dovoz a tranzit ryb a jiných živých vodních organizmů, chráněných ve smyslu mezinárodních dohod (CITES), vykonává tento dozor Ministerstvo životního prostředí.
 2. Dozor může být prováděn i při vnitrostátní dopravě, při skladování nebo při prodeji mořských ryb nebo mořských živočichů uvedených v § 26.
 3. Každý prodejce nebo zpracovatel mořských ryb nebo mořských živočichů uvedených v § 26 je povinen podat informace potřebné k výkonu dozoru.
 4. Ministerstvo, celní orgány a Ministerstvo životního prostředí postupují při výkonu dozoru podle zvláštního právního předpisu.20)

Hlava VII
Přestupky a správní delikty
§ 30
Přestupky

 1. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
  • v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),
  • provádí lov na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím pověřenou osobou (§ 3 odst. 2),
  • provádí lov ryb nebo vodních organizmů mimo rybářský revír v rozporu se způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rozmnožování ryb po dobu jejich hájení [§ 13 odst. 3 písm. a) a § 13 odst. 11] nebo loví mimo denní dobu lovu ryb stanovenou prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 písm. c)],
  • uloví a přisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb [§ 13 odst. 3 písm. b) a § 13 odst. 11],
  • poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,
  • provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými v povolence k lovu (§ 13 odst. 9),
  • loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6,
  • nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst. 7.
 2. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybníkář poruší některou z povinností podle § 3.
 3. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako uživatel rybářského revíru
  • nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2),
  • nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,
  • nevyznačí hranice rybářského revíru,
  • nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti,
  • nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1),
  • nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5.
 4. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybářský hospodář nevede evidenci podle § 11 odst. 6 a nepředloží ji ke kontrole.
 5. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
  • uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky druhů mořských ryb nebo mořských živočichů v rozporu s ustanoveními § 26 a § 28 odst. 1,
  • neoznámí nejpozději do 24 hodin před celní kontrolou dovoz, popřípadě tranzit mořských ryb nebo mořských živočichů podle § 27 odst. 2,
  • neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů Evropských společenství,
  • nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 3.
 6. Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g) a odstavců 2 až 4 se uloží pokuta do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) se uloží pokuta do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) se uloží pokuta do 1 500 Kč. Za přestupek podle odstavce 5 se uloží pokuta do výše 100 000 Kč.
 7. Nebylo-li o pokutě za přestupek pravomocně rozhodnuto do 3 let ode dne, kdy k přestupku došlo, trestnost přestupku zaniká.
 8. Na přestupky podle odstavců 1 až 5 a na řízení o nich se vztahuje zvláštní právní předpis.29)

§ 31
Správní delikty

 1. Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že
  • v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),
  • provádí lov na udici, aniž je rybníkářem anebo jimi pověřenou osobou (§ 3 odst. 2),
  • poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,
  • loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6.
 2. Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že jako rybníkář poruší některou z povinností podle § 3.
 3. Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že jako uživatel rybářského revíru
  • nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2),
  • nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,
  • nevyznačí hranice rybářského revíru,
  • nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti,
  • nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1),
  • nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5.
 4. Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že
  • uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky druhů mořských ryb nebo mořských živočichů v rozporu s ustanoveními § 26 a § 28 odst. 1,
  • neoznámí nejpozději do 24 hodin před celní kontrolou dovoz, popřípadě tranzit mořských ryb nebo mořských živočichů podle § 27 odst. 2,
  • neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů Evropských společenství,
  • nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 3.
 5. Jiného správního deliktu podle odstavců 1 až 4 se dopustí i podnikající fyzická osoba30) při výkonu své podnikatelské činnosti.
 6. O uložení pokuty rozhoduje příslušný rybářský orgán, který uloží pokutu za jiný správní delikt podle odstavců 1 až 3 až do výše 50 000 Kč; za jiný správní delikt podle odstavce 4 až do výše 100 000 Kč.
 7. Pokutu vybírá příslušný rybářský orgán, který ji uložil, a vymáhá územní finanční orgán podle zvláštních právních předpisů.31)
 8. Výnosy z pokut uložených rybářskou stráží a krajem v přenesené působnosti jsou příjmem příslušného kraje. Výnosy z pokut uložených ministerstvem, Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem obrany jsou příjmem státního rozpočtu.

Hlava VIII
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 32
Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 5, § 4 odst. 11, § 5 odst. 3, § 8 odst. 6, § 11 odst. 10, § 13 odst. 5 a 11, § 14 odst. 9, § 22 odst. 9 a § 25.


§ 33
Vztah ke správnímu řádu

Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení a rozhodování uvedená v tomto zákoně správní řád.


§ 34
Vztah ke správnímu řádu

 1. Právní akty o vyhlášení rybářských revírů, o povolení výkonu rybářského práva v příslušném revíru nebo o prohlášení části rybářského revíru, popřípadě celého rybářského revíru, za chráněnou rybí oblast, vydané podle dosavadních právních předpisů, zůstávají v platnosti.
 2. Dosavadní uživatel rybářského revíru, rybářská stráž a rybářský hospodář, ustavení v rybářském revíru podle dosavadních právních předpisů, pokračují ve své činnosti podle ustanovení tohoto zákona do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vydaného podle § 9 odst. 1 tohoto zákona.
 3. Rybářské lístky vydané podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti.
 4. Řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 35
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

 1. Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství.
 2. Zákon č. 410/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Vyhláška č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství.
 4. Vyhláška č. 189/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže.
 5. Vyhláška č. 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§ 36

V zákoně č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), se část třetí zrušuje.


ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
§ 37

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se část třicátá devátá zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
§ 38

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se část sedmdesátá šestá zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
§ 39

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 3 písm. b) bodu 3 a § 26 až 29, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.


1)   Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

2)   § 55 odst. 1 a § 127 odst. 14 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3)   § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.

4)   § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5)   Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6)   § 43 zákona č. 254/2001 Sb.

7)   Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

8)   § 107 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Sdělení č. 7/2000 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách.
Sdělení č. 66/1998 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství.
Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách, vyhlášená pod č. 57/1970 Sb.

9)   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10)   § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11)   Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12)   Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 89/1982 Sb.

13)   § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

14)   § 89 odst. 9 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

15)   § 75 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16)   Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

17)   Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

18)   § 2, § 190 až 203 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

19)   § 438 až 450 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

20)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

21)   § 15 zákona č. 114/1992 Sb.

22)   § 35 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

23)   Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 323/1997 a nařízení Rady (ES) č. 2578/2000 a nařízení Komise (ES) č. 2495/2001.

24)   Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

25)   Nařízení Rady (EHS) č. 3943/90 o používání systému pozorování a inspekcí zřízeného podle čl. 24 Úmluvy o zachování antarktických živých mořských zdrojů.
Nařízení Rady (ES) stanovující určitá ochranná a kontrolní opatření aplikovatelná na rybářské činnosti v Antarktidě a zrušující Nařízení Rady (ES) č. 1721/99 o ustanovení určitých omezujících opatření vzhledem k plavidlům plujícím pod vlajkou států, které nejsou stranou Úmluvy o zachování antarktických mořských živých zdrojů.

26)   Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů.

27)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

28)   Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

29)   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

30)   § 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

31)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.